ارائه خدمات

درگاه ارائه خدمات به مراجعین

کشاورزان عزیز برای ارائه محصول گندم خود شرایط ذیل الزامی می باشد :

۱-  ارائه تصویر از کارت ملی

۲- ثبت نام در سامانه گندمکاران جهاد کشاورزی

اعضای محترم می توانند از خدمات ذیل بهره مند گردند:

۱- خرید از فروشگاه های زنجیره ای شبکه بوسیله مراجعه حضوری

۲- دریافت خدمات انواع کود شیمیائی از انبار های مجموعه

۳- ارائه خدمات و مشاوره  تهیه بذر مناسب برای کاشت

نشانی, شماره تلفن و آدرس مراکز خرید گندم

اطلاعات>

نام مدیر عامل: آقای داود خلیلی

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۸۳۱۳۹۰۳۴

 

اطلاعات>

نام مدیر عامل: آقای نجفی

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۸۸۱۶۶۲۹۲

 

اطلاعات>

نام مدیر عامل: آقای رهبری

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۸۹۱۵۷۷۵۲

 

اطلاعات>

نام مدیر عامل:آقای شعبانی

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۸۸۱۶۵۱۸۳

 

اطلاعات>

نام مدیر عامل: آقای کیهانی

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۸۸۱۲۸۳۶۲

 

اطلاعات>

نام مدیر عامل: آقای ناصر قراگوزلو

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۸۶۷۳۶۰۱۶

 

اطلاعات>

نام مدیر عامل: آقای احمدی

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۸۸۱۶۵۶۷۵

 

اطلاعات>

نام مدیر عامل: آقای یونسیان

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۸۳۱۵۰۰۶۴