ارائه خدمات

درگاه ارائه خدمات به مراجعین

کشاورزان عزیز برای ارائه محصول گندم خود شرایط ذیل الزامی می باشد :

۱-  ارائه تصویر از کارت ملی

۲- ثبت نام در سامانه گندمکاران جهاد کشاورزی

اعضای محترم می توانند از خدمات ذیل بهره مند گردند:

۱- خرید از فروشگاه های زنجیره ای شبکه بوسیله مراجعه حضوری

۲- دریافت خدمات انواع کود شیمیائی از انبار های مجموعه

۳- ارائه خدمات و مشاوره  تهیه بذر مناسب برای کاشت

نشانی, شماره تلفن و آدرس مراکز خرید گندم

اطلاعات>

نام مدیر عامل: آقای باقری

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۸۳۱۳۹۰۳۴

آدرس مرکز خرید :

اطلاعات>

نام مدیر عامل: آقای نجفی

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۸۸۱۶۶۲۹۲

آدرس مرکز خرید :

 

اطلاعات>

نام مدیر عامل: آقای رهبری

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۸۹۱۵۷۷۵۲

آدرس مرکز خرید :

اطلاعات>

نام مدیر عامل:آقای شعبانی

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۸۸۱۶۵۱۸۳

آدرس مرکز خرید :

اطلاعات>

نام مدیر عامل: آقای کیهانی

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۸۸۱۲۸۳۶۲

آدرس مرکز خرید :

اطلاعات>

نام مدیر عامل: آقای خلیلی

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۲۸۸۸۴۰۳۹

آدرس مرکز خرید :

اطلاعات>

نام مدیر عامل: آقای احمدی

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۸۸۱۶۵۶۷۵

آدرس مرکز خرید :

اطلاعات>

نام مدیر عامل: آقای یونسیان

شماره تلفن مدیر عامل: ۰۹۱۸۳۱۵۰۰۶۴

آدرس مرکز خرید :